Historia firmy

PHU „Compiex” swoją działalność rozpoczęło 22 lutego 1980 r., zatrudniając wtedy 3 osoby na pełnym etacie. W chwili obecnej firma zatrudnia 25 wykwalifikowanych pracowników i w dalszym ciągu się rozwija oraz podejmuje wciąż nowe wyzwania wymagające wysokich kwalifikacji zawodowych, budując w ten sposób systematycznie swoją pozycję na rynku. Współpracuje też z wieloma firmami i podwykonawcami.
Specjalnością firmy są roboty renowacyjno-konserwatorskie obiektów sakralnych i miejsc pamięci narodowej oraz wszelkie roboty budowlane Specjalnością firmy jest wykonawstwo robót budowlanych, remontowych, renowacyjnych i konserwatorskich na obiektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, zabytkowych i sakralnych oraz w miejscach pamięci narodowej, głównie na terenie Żor, ale również w wielu innych miastach i gminach województwa śląskiego.
Firma wykonuje też szeroki wachlarz robót drogowo-chodnikowych i związane z tym odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej, odtwarzanie i’budowa rowów odwadniających oraz budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej.
Na przestrzeni minionego okresu przedsiębiorstwo „COMPLEX” wykonało wiele trudnych pod względem techniczno-budowlapym robót, takich jak np. odwodnienie, niwelację terenu, wysianie trawy oraz ogrodzenie boiska w Rowniu; kanalizację deszczową, instalację wodociągową oraz nawierzchnię drogi od ul. Męczenników Oświęcimskich do b. GS-u Żory; filię Banku Śląskiego w UM Żory i pomieszczenie bankomatu przy niej; instalację gazową w Domu Ludowym w Pniówku (gmina Pawłowice); remont dachu na budynkach BŚl. w Jastrzebiu Zdroju i w Rybniku
Tylko w 2005 r., gdy przedsiębiorstwo obchodziło 25-lecie działalności, do ważniejszych zadań wtedy wykonanych należały roboty adaptacyjne 22 mieszkań socjalnych w budynku byłego ZWUS -u, adaptacja dla potrzeb czterech Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej nr 14, roboty modernizacyjne laboratorium bakteriologicznego w MZOZ, roboty remontowe w zasobach mieszkaniowych ZBM-u, obiektach szkolnych i przedszkolach, rozbudowa zaplecza PWiK Sp. z 0.0., roboty wykończeniowe w hali produkcyjnej firmy ,,Instant” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Żorach i inne.
Do ważniejszych robót budowlanych zaliczyć należy też adaptację pomieszczeń w Szpitalu Miejskim nr 2 na salę zabiegową, co umożliwiło przeniesienie oddziału chirurgii ze „starego” szpitala, przystosowanie Poradni Rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych na os.
Korfantego, wykonanie wielu robót remontowo-modernizacyjnych w Hotelu ,Żory” oraz w szkołach i przedszkolach, a także w prace renowacyjne w wielu kościołach, między innymi w Chorzowie, Gardawicach i Szczejkowicach.
Na terenie firmy znajduje się również monitorowany parking strzeżony oraz karczma ,”Pod Czarnym Kotem”, która świadczy usługi gastronomiczne.
PHU „Complex” przyczyniło się także do upiększenia miasta, wykonując między innymi modernizację zabytkowej fontanny w parku miejskim przy ul. Rybnickiej, ,”Bramę Górną” i ,,Bramę Dolną” na obu przedmieściach, prace przy budowie pomników Księcia Władysława i Stanisława Moniuszki oraz; odbudowie zniszczonego podczas działań wojennych pomnika św.

Jana Nepomucena i renowację krzyża przydrożnego przy ul. Pszczyńskiej. Uczestniczyło również przy realizacji Alei Zjednoczonej Europy.
Firma prowadziła także prace związane z renowacją murów obronnych, umieściła 42 tablice informacyjne na obiektach zabytkowych w mieście, a także tablicę pamiątkową na budynku ratusza dotyczącą „Święta Ogniowego” oraz tablicę przy rondzie Mesekevesd.
Przedsiębiorstwo wykonało też wiele pomników, obelisków i tablic w miejscach pamięci narodowej, jak np. obeliski w dzielnicy Rój poświęcony ofiarom ,,marszu śmierci” więźniów KL Auschwitz-Birkenau i poświęconego ofiarom zbrodni NKWD przy ul. Wodzisławskiej, tablica upamiętniająca pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Żorach, pomników na mogiłach powstańców i ewakuowanych więźniów KL Auschwitz-Birkenau obelisk wraz z tablicą pamiątkową poświęconą 265 poległym żołnierzom przy wyzwoleniu miasta Żory w 1945 r., oraz wiele innych robót podkreślających znaczenie miasta Żory w historii Polski.

Od początku swego istnienia, w ramach działalności charytatywnej, firma chętnie udziela pomocy szkołom, instytucjom i organizacjom społecznym działającym na terenie naszego miasta w różnych formach, np. wykonując nieodpłatnie roboty budowlano-remontowe czy wspierając je finansowo. Z pomocy COMPLEXU skorzystały m.in.  Przedszkole w Baranowicach , Szkoła Podstawowa nr 11, Gimnazjum nr 4 , Zespół Szkół nr 2, Ośrodek Rehab. Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie „W świecie ciszy”, Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Muzeum Miejskie,Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży BALLO , Miejski Ośrodek Kultury, Szpital Miejski nr 2, Przedszkole nr 12,Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żory i innym.
Tylko w 2005 r. pomoc ta przekroczyła kwotę 15 tys. złotych.
W roku 2006 firma COMPLEX pomogła podczas organizowanych w Rybniku  VIII Mistrzostw Europy w akrobacji szybowcowej. Ogranizatorzy mistrzostw docenili pomoc i przekazali firmie okolicznościowy dyplom .
Firma jest członkiem Żorskiej Izby gospodarczej
W 2006 za szczególne osiągnięcia gospodarcze, przestrzeganie dobrych obyczajów kupieckich oraz uznanie wśród członków Żorskiej Izby Gospodarczej firma „COMPLEX” otrzymała wyróżnienie .
Od 2006 Lech Wietrzyk, właściciel firmy P.H.U. „COMPLEX” jest członkiem  Żorskiego Bractwa Kurkowego .

Dokonania PHU „Complex” zostały zauważone nie tylko przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach. Oprócz tytułu ,,Firma z jakością 2007″, przedsiębiorstwo ma na swoim koncie również kilka znaczących nagród. Na przykład za wybitne zasługi dla miasta Żory firma otrzymała m.in. nagrodę miasta Żory – PHENIX SARIENSIS za 2005 rok oraz  medal honorowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej .

Z okazji otrzymania przez firmę „COMPLEX” nagrody PHENIX SARIENSIS za 2005 specjalne gratulacje przekazał poseł na sejm Krzysztof Gadowski.